Oroszország hírei

Oroszország új bankjegyeire a Krím is felkerült

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 12 îêòÿáðÿ 2017. Ïðåçåíòàöèÿ íîâîé áàíêíîòû íîìèíàëîì 200 ðóáëåé âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ôîðìàòå òåëåìîñòà Ìîñêâà – Âëàäèâîñòîê – Ñåâàñòîïîëü, ïîñâÿùåííîé âûïóñêó â îáðàùåíèå íîâûõ áàíêíîò Áàíêà Ðîññèè íîìèíàëîì 200 è 2000 ðóáëåé. Àðòåì Êîðîòàåâ/ÒÀÑÑ
104

Értesülj a legfrissebb hírekről azonnal!

Új 200 és 2000 rubeles névértékű bankjegyeket hozott forgalomba csütörtökön az orosz központi bank.

- Hirdetés -

A 200 rubeles zöld bankón a Krím félszigeten található ógörög Kherszonészosz romjai, valamint krími háborúban a Szevasztopol védelmében elsüllyesztett hajóknak emelt emlékmű látható.

Új 200 rubeles bankjegy. Kherszonészosz romjai – Krím

A kék kétezresre a Vosztocsnij űrrepülőtér és a vlagyivosztoki Russzkij híd képét nyomtatták. A bankók megjelenítéséről országos nyílt szavazás alapján döntöttek.

- Hirdetés -

Új 2000 rubeles bankjegy. Vlagyivosztok – Russzkij híd

Elvira Nabiullina, a Bank Rosszii elnöke közölte, hogy az új bankjegyeket fokozatosan bocsátják forgalomba, először a Krímben és az orosz Távol-Keleten. Tömegével decembertől találkozhat velük az orosz felhasználó.

Pulóverek

- Hirdetés -

Értesülj a legfrissebb hírekről azonnal!

Ez is érdekelhet